Obchodné podmienky


Predávajúci:
quality cases s.r.o.
Vídeňská 297/99
Brno
639 00
ČR

IČ: 05804515
DIČ: CZ05804515

Sídlo společnosti: Čejkovická 3, Brno, 62800, Česká republika

 1. Základné ustanovenia
  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") upravujú v súlade s ust. § 1751 ods. 1 zák. č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu, kedy je na jednej strane predávajúci a fyzická alebo právnická osoba na strane druhej ako kupujúci (ďalej len "kupujúci").
  2. Osoba, ktorá uzavrie kúpnu zmluvu mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, je spotrebiteľom (ďalej len "spotrebiteľ").
  3. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke dostupnej z nasledujúcej internetovej adresy: (URL) https://prislusenstvo.sk (ďalej len "webová stránka").
  4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedielnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Kupná zmluva
  1. Kúpna zmluva je uzatváraná medzi zmluvnými stranami prostredníctvom internetového obchodu. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou, ktorej súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky.
  2. Kúpna zmluva vzniká potvrdením riadne vyplnenej objednávky (ďalej len "objednávka") zo strany predávajúceho a v tejto súvislosti sa vylučuje použitie ustanovenia § 1753 ods. 2 občianskeho zákonníka. Objednávkový formulár obsahuje najmä, nie však výlučne, informácie o objednávanom tovare, cene tovaru, spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru, informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
  3. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
  4. Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky jednostranne meniť.
 3. Tovar a cena
  1. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru.
  2. Cena tovaru je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov. Za podmienok stanovených v týchto obchodných podmienkach bude predávajúci účtovať kupujúcemu nad rámec ceny tovaru náklady na dodanie tovaru kupujúcemu.
  3. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu zobrazovania na webovom rozhraní internetového obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok v rámci jednotlivých zľavových akcií. Zľavy jednotlivých akcií sa nedajú sčítať.
  4. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené na webovom rozhraní internetového obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. Všetky uvedené údaje majú len informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzatvorenie zmluvy.
  5. Kúpna cena tovaru je dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude zodpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedenej v internetovom obchode v dobe odoslania objednávky kupujúcim.
  6. Webové rozhranie internetového obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovom rozhraní internetového obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
  7. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Potvrdenie o doručení objednávky podľa tohto odseku nie je potvrdením objednávky za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle ods.
  8. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Ak má predávajúci záujem o uzatvorenie kúpnej zmluvy, potvrdí objednávku kupujúcemu spravidla do 2 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu.
  9. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvy, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
  10. Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zdarma, nemožno uplatňovať akékoľvek spotrebiteľské práva.
  11. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy sú bežné, vo výške sadzby poskytovateľa služieb, ktorého si zvolil kupujúci a kupujúci ich hradí sám.
 4. Používateľský účet
  1. Pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje.
 5. Cena tovaru a platobné podmienky
  1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom.
   - v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke
   - platba online prevodom
   - platba online platobnou kartou
  2. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.
 6. Právo spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy
  1. Ustanovenia tohto článku obchodných podmienok sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom.
  2. Spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do (7) dní. Uvedená lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru, pričom, ak je predmetom kúpnej zmluvy dodanie niekoľkých druhov (položiek) tovaru, počíta sa lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu na adresu objednavky@prislusenstvo.sk, alebo písomne oznámenia, že od kúpnej zmluvy odstupuje. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v §1837 občianskom zákonníku.
  3. informácie o vrátenie tovaru tu
  4. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od neho dostal. Náklady na vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu nesie v takom prípade spotrebiteľ.
  5. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti spotrebiteľovi predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky (vrátane nákladov na dodanie tovaru, v prípade, že v lehote 30 dní spotrebiteľ vráti späť všetok objednaný tovar vrátane darčekov alebo ďalších výhod), ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
  6. Ak spotrebiteľ zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania, ktorý predávajúci na dodanie tovaru v internetovom obchode ponúka, vráti predávajúci tieto náklady vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
  7. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty predmetného tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať vzhľadom na zistenie jeho funkčnosti a vlastnosti.
  8. Ak odstúpi spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Preprava a dodanie tovaru
  1. Spôsob doručenia určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.
  3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  4. Ceny balného a dopravy (nájdete tu) sú uvedené na stránkach tohto internetového obchodu a kupujúci je zároveň s nimi oboznámený pred konečným odoslaním objednávky.
  5. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému prepravcovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.
 8. Nároky z vád tovaru
  1. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v množstve, akosti a prevedení, ako je dohodnuté v kúpnej zmluve. Ak nie sú akosť a prevedenie dohodnuté, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel zrejmý z kúpnej zmluvy, inak pre účel obvyklý.
  2. Nároky kupujúceho z vád tovaru (vrátane spôsobu vybavenia reklamácie) sa riadia príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, a to najmä z ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 ž 2174 občianskeho zákonníka.
 9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
  1. Ak je kupujúci spotrebiteľom, vlastnícke právo k tovaru, ako i nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od vybraného prepravcu.
  2. Ak nie je kupujúci spotrebiteľom, dodá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním vybranému prepravcovi na doručenie kupujúcemu a umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči vybranému prepravcovi. Na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare odovzdaním veci vybranému prepravcovi na doručenie na miesto určenia uvedené v objednávke.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie internetového obchodu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený pri používaní webového rozhrania internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania internetového obchodu. Webové rozhranie internetového obchodu možno používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho, a ktorý je v súlade s jeho určením.
  5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s jej určením.
 10. Ochrana osobných údajov
  1. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa doručenia, adresa fakturačná, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").
  2. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  3. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
  4. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.
  5. Kupujúci súhlasí s odovzdaním svojej e-mailovej adresy spoločnosti Heureka Shopping s.r.o. ako spracovateľovi osobných údajov s možnosťou kontaktovanie kupujúceho prostredníctvom e-mailu s výzvou na vyplnenie dotazníka spokojnosti s objednávkou v E-shope a žiadostí o hodnotenie tovaru zakúpenom v E-shope. Dotazníky aj hodnotenia budú dostupné na heureka.sk.
  6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
  7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
  8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
   - Požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
   - Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav
   - Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie
  9. Kupujúci suhlas s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
 11. Doručovanie korešpondencie a informácií
  1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená v písomnej podobe, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene, prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte.
  2. Správa sa považuje za doručenú:
   -v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom
   -v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom
   -v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky, ak odmietne adresát (prípadne osoba oprávnená zaň zásielku prevziať) zásielku prevziať
   -v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.
 12. Záverečné ustanovenia
  1. Pokiaľ vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohodnú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z obecne záväzných právnych predpisov.
  2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.
  3. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
  4. Kontaktné údaje predávajúceho:
   quality cases s.r.o.
   Vídeňská 297/99
   Brno
   639 00
   ČR

   adresa elektronickej pošty: objednavky@prislusenstvo.sk


Tieto obchodné podmienky sú účinné odo dňa 1. 2. 2018.
quality cases s.r.o.